OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAKWATEROWANIE W HOTELU

I. Zakres stosowania

1 Niniejsze Warunki Handlowe mają zastosowanie do umów wynajmu pokoi hotelowych w celach zakwaterowania, jak również do wszystkich innych usług i dostaw świadczonych przez hotel na rzecz klienta.
2. podnajem lub ponowny wynajem udostępnionych pokoi oraz ich wykorzystanie do celów innych niż zakwaterowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody hotelu, przy czym odstępuje się od § 540 ust. 1 zdanie 2 BGB, o ile klient nie jest konsumentem.
3. Warunki klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie.

II Zawarcie umowy, partner umowy; Statut przedawnienia

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez hotel wniosku klienta. Hotel ma prawo do pisemnego potwierdzenia rezerwacji pokoju.
Stronami umowy są hotel i klient. Jeżeli osoba trzecia złożyła zamówienie w imieniu klienta, klient jest odpowiedzialny wobec hotelu wraz z klientem jako dłużnik solidarny za wszystkie zobowiązania wynikające z umowy hotelowej, o ile hotel posiada odpowiednie oświadczenie osoby trzeciej.
Regularny termin przedawnienia roszczeń wobec hotelu wynosi jeden rok i rozpoczyna się zgodnie z § 199 ust. 1 BGB, o ile nie zostanie określony inny termin przedawnienia, z końcem roku, w którym powstało roszczenie, a klient dowiedział się o okolicznościach, które doprowadziły do powstania roszczenia lub dowiedziałby się o nich bez rażącego zaniedbania.
Roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu bez względu na wiedzę lub rażące niedbalstwo pięć lat po ich powstaniu, chyba że przedawnienie zgodnie z powyższym postanowieniem rozpoczęło się już wcześniej. Powyższe skrócenie terminu przedawnienia nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, ani do roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia typowych zobowiązań umownych hotelu. Powyższe skrócenie terminu przedawnienia nie ma również zastosowania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez hotel. Naruszenie obowiązków przez hotel jest równoznaczne z naruszeniem obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub jego zastępcę.

III. usługi, ceny, płatności, potrącenia

1 Hotel jest zobowiązany do utrzymywania w gotowości zarezerwowanych przez klienta pokoi oraz do świadczenia uzgodnionych usług.
2. klient jest zobowiązany do zapłaty obowiązujących lub uzgodnionych przez hotel cen za udostępnienie pokoju i usług dodatkowych, z których korzysta. Dotyczy to również usług i wydatków hotelu poniesionych przez klienta na rzecz osób trzecich.
3. uzgodnione ceny zawierają odpowiedni ustawowy podatek od wartości dodanej. Jeżeli okres pomiędzy zawarciem a wykonaniem umowy przekracza cztery miesiące i jeżeli cena za te usługi wzrośnie, hotel może odpowiednio podwyższyć uzgodnioną w umowie cenę, jednak nie więcej niż o 5%.
Ceny mogą być również zmieniane przez hotel, jeśli klient następnie zażąda zmiany liczby zarezerwowanych pokoi, usług hotelu lub długości pobytu gości, a hotel wyrazi zgodę na takie zmiany.
5. Faktury hotelowe bez terminu płatności są płatne w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury bez potrąceń. W przypadku zwłoki w płatności hotel jest uprawniony do żądania odpowiednio obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości aktualnie 8% lub, w przypadku czynności prawnych z udziałem konsumenta, w wysokości 5% powyżej podstawowej stopy procentowej. Hotel zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że poniesione szkody są wyższe.
6. przy zawieraniu umowy lub po jej zawarciu hotel ma prawo żądać odpowiedniej zaliczki lub kaucji, z uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących wycieczek zorganizowanych. Wysokość zaliczki i terminy płatności mogą być uzgodnione na piśmie w umowie.
7. Klient może dokonać potrącenia lub zmniejszenia roszczenia wobec hotelu tylko wtedy, gdy roszczenie to jest bezsporne lub prawnie wiążące.

IV. Wycofanie się klienta (tzn. rezygnacja, odwołanie) /
Niewykorzystanie usług świadczonych przez hotel

1. odstąpienie klienta od umowy zawartej z hotelem wymaga pisemnej zgody hotelu. Jeśli nie zostanie to podane, uzgodniona cena z umowy jest płatna nawet wtedy, gdy klient nie korzysta z usług wynikających z umowy. Nie ma to zastosowania w przypadku naruszenia przez hotel obowiązku uwzględnienia praw, interesów prawnych i interesów klienta, jeżeli w wyniku tego nie można już racjonalnie oczekiwać od niego przestrzegania umowy lub jeżeli klient ma inne ustawowe lub umowne prawo do odstąpienia od umowy.
Jeżeli hotel i klient uzgodnili na piśmie termin bezpłatnego odstąpienia od umowy, klient może odstąpić od umowy do tego terminu bez konieczności wnoszenia przez hotel roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie. Prawo klienta do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli nie skorzysta on z prawa odstąpienia od umowy w formie pisemnej do hotelu w uzgodnionym terminie, chyba że istnieje przypadek odstąpienia od umowy przez klienta zgodnie z nr 1 zdanie 3.
3. w przypadku pokoi niewykorzystanych przez klienta, hotel dokona kompensaty przychodów z wynajmu pokoi innym osobom oraz zaoszczędzonych wydatków.
4. hotel może żądać uzgodnionego umownie wynagrodzenia i dokonać ryczałtowego potrącenia z tytułu zaoszczędzonych wydatków. W tym przypadku klient jest zobowiązany zapłacić co najmniej 90% uzgodnionej umownie ceny za nocleg ze śniadaniem lub bez śniadania, 80% za niepełne wyżywienie i 70% za pełne wyżywienie. Klient ma prawo udowodnić, że powyższe roszczenie nie powstało lub nie powstało w żądanej wysokości.

V. Anulowanie rezerwacji przez hotel

1. jeżeli prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy przez klienta w określonym terminie zostało uzgodnione na piśmie, hotel ma prawo ze swojej strony odstąpić od umowy w tym okresie, jeżeli pojawi się zapytanie od innych klientów dotyczące zarezerwowanych w umowie pokoi, a klient nie zrzeknie się prawa do odstąpienia od umowy na żądanie hotelu.
Jeśli uzgodniona zaliczka lub zaliczka wymagana zgodnie z punktem III nr 6 nie zostanie wpłacona nawet po upływie ustalonego przez hotel odpowiedniego terminu dodatkowego, hotel ma również prawo do odstąpienia od umowy.
3. ponadto hotel ma prawo do nadzwyczajnego odstąpienia od umowy z przyczyn merytorycznie uzasadnionych, na przykład jeżeli
– siła wyższa lub inne okoliczności, za które hotel nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiają wywiązanie się z umowy;
– pokoje są rezerwowane na podstawie wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji o istotnych faktach, np. w osobie klienta lub celu;
– hotel ma uzasadnione powody, by sądzić, że korzystanie z jego usług może zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, bezpieczeństwu lub reputacji publicznej hotelu, nie naruszając przy tym jego sfery kontroli lub organizacji.
jest przypisana do hotelu.
– istnieje naruszenie klauzuli I nr 2 powyżej.
4. w przypadku uzasadnionego odstąpienia od umowy przez hotel, klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

VI. zapewnienie pokoju, przekazanie i powrót

1. klient nie nabywa żadnych praw do udostępniania określonych pomieszczeń.
2. zarezerwowane pokoje są dostępne dla klienta od godziny 14.00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient nie ma żadnych roszczeń do wcześniejszej rezerwy.
3. w uzgodnionym dniu wyjazdu pokoje muszą być opróżnione i oddane do dyspozycji hotelu najpóźniej do godziny 11.00. Po tym czasie hotel może naliczyć 50% pełnej ceny zakwaterowania (ceny katalogowej) za korzystanie z pokoju po upływie okresu umownego do godz. 18:00 z powodu późnego opuszczenia pokoju, a 100% od godz. 18:00. Roszczenia umowne klienta nie mogą być na tej podstawie uzasadnione. Klient ma prawo udowodnić, że hotel nie ma żadnych lub ma znacznie niższe roszczenia do opłaty za użytkowanie.

VII Odpowiedzialność Hotelu

1 Hotel ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania wynikające z umowy, przy zachowaniu należytej staranności ostrożnego biznesmena. Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone. Wyłączone z tego są szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, jeśli hotel jest odpowiedzialny za naruszenie obowiązków, inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez hotel oraz szkody wynikające z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków typowych dla umowy przez hotel. Naruszenie obowiązków przez hotel jest równoznaczne z naruszeniem obowiązków przedstawiciela prawnego lub jego zastępcy. W przypadku wystąpienia zakłóceń lub wad w usługach hotelu, hotel będzie
lub po niezwłocznym powiadomieniu klienta, klient dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki zaradcze.
Klient jest zobowiązany zrobić to, co jest dla niego uzasadnione, aby przyczynić się do usunięcia zakłócenia i ograniczyć do minimum ewentualne szkody.
2. hotel odpowiada wobec klienta za rzeczy wniesione zgodnie z przepisami ustawowymi, tzn. do stukrotnej wartości ceny pokoju, maksymalnie do 3.500 €, a za pieniądze, papiery wartościowe i kosztowności do 800 €. pieniądze, papiery wartościowe i kosztowności mogą być przechowywane w hotelu lub sejfie w pokoju do maksymalnej wartości € (wstawić kwotę ubezpieczenia hotelu). Hotel zaleca skorzystanie z tej opcji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wygasają, chyba że klient powiadomi hotel natychmiast po otrzymaniu informacji o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu (§ 703 BGB). Powyższe zdania nr 1 od 2 do 4 stosuje się odpowiednio do każdej dalszej odpowiedzialności hotelu.
3. jeżeli klient otrzymuje miejsce parkingowe w garażu hotelowym lub na parkingu hotelowym, nawet za opłatą, nie stanowi to umowy o przechowaniu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów mechanicznych zaparkowanych lub manewrowanych na terenie hotelu lub ich zawartości, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Powyższe zdania od 2 do 4 o numerze 1 stosuje się odpowiednio.
4. Hotel z największą starannością wykonuje polecenia pobudki. Wiadomości, poczta i przesyłki z towarami dla gości obsługiwane są z należytą starannością. Hotel jest odpowiedzialny za dostarczenie, przechowanie i – na życzenie i za opłatą – przekazanie tych przedmiotów. Powyższe zdania nr 1 zdanie 2 do 4 stosuje się odpowiednio.

VIII. przepisy końcowe

1. zmiany lub uzupełnienia do umowy, przyjęcie wniosków lub niniejszych warunków dotyczących zakwaterowania w hotelu powinny być dokonywane na piśmie. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia dokonane przez klienta są nieważne.
2. miejscem wykonania i płatności jest siedziba hotelu.
3. wyłącznym miejscem jurysdykcji – również w przypadku sporów dotyczących czeków i weksli – jest siedziba hotelu w transakcjach handlowych. O ile partner umowy spełnia wymogi § 38 ust. 2 ZPO i nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech, sądem właściwym jest siedziba hotelu.
4 Obowiązuje prawo niemieckie. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz prawa kolizyjnego jest wykluczone.
5) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Zakwaterowania w Hotelu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. We wszystkich innych kwestiach stosuje się przepisy ustawowe.